Aanpak en doelen

Het moet sneller anders: versnelling van de transitie

Om ervoor te zorgen dat de ambities voor 2030 en 2050 worden behaald, wil de provincie zoveel mogelijk barrières wegnemen die circulair ondernemen in de weg staan en circulair ondernemerschap stimuleren. Dat doen we in de periode 2021-2025 langs meerdere sporen:

  • Via het spoor ‘circulair ondernemerschap en innovatie’ willen we bereiken dat er meer bedrijven circulair gaan ondernemen en dat circulaire innovaties op grotere schaal worden toegepast.
  • Via het spoor ‘grondstoffen’ maken we ons er hard voor dat grondstoffen vaker circulair worden ingezet en dat het gebruik van primaire grondstoffen en niet-hernieuwbare grondstoffen afneemt.
  • Via de eigen organisatie geven we zelf het goede voorbeeld en stimuleren zo ook de markt om circulair te worden. Dat betekent dat we zo veel mogelijk circulair inkopen en aanbesteden en dat circulariteit een uitgangspunt is bij de aanleg, het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur.

Het moet structureel anders: een systeemwijziging

Voor een volledig circulaire economie is een systeemverandering nodig: een verandering van het hele economische systeem. Dit betekent onder meer een fundamenteel andere manier van denken over en omgaan met grondstoffen en het ontwerpen van producten. Dit geldt ook voor consumenten die zich bewust moeten worden van de impact van de huidige lineaire economie en de alternatieven die er zijn. De provincie richt zich op het veranderen van het systeem door samen met andere partijen te lobbyen voor nieuwe wet- en regelgeving. Onze lobby kent de volgende speerpunten:

  • Een verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting op grondstoffen, zodat bedrijven zuiniger omgaan met primaire grondstoffen en vaker kiezen voor hergebruik.
  • Een verplichting om een minimum percentage recyclaten (bijvoorbeeld plastics en textiel) in nieuwe producten toe te passen, waarmee we grotere marktkansen voor hergebruik van grondstoffen creëren.
  • En aanvullende regels op het gebied van circulaire bouw, zodat circulair bouwen een stimulans krijgt.