Acties circulair Noord-Holland

De provincie gaat aan de slag om de transitie naar een circulaire economie te versnellen

Spoor circulair ondernemerschap en innovatie

Onder het spoor circulair ondernemerschap en innovatie vallen onder meer de volgende doelen en acties:

Spoor circulair ondernemerschap en innovatie

Onder het spoor circulair ondernemerschap en innovatie vallen onder meer de volgende doelen en acties:

Kennis delen, inspireren en de weg wijzen

Wie met circulair ondernemen aan de slag wil, kan rekenen op ondersteuning door de provincie. Met verschillende activiteiten vergroten we de kennis over de kansen en mogelijkheden van circulair ondernemen. Een circulaire ambassadeur gaat het gesprek aan met bedrijven, inspireert met voorbeelden en wijst op financiële regelingen waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Ook bieden we een driedaagse training aan waarin bedrijven leren een strategie te ontwikkelen om over te gaan op een circulaire bedrijfsvoering: Circulaire Business Design Tracks (CIRCO-tracks). Verder organiseren we kennisbijeenkomsten, workshops en masterclasses om bedrijven met elkaar in contact te brengen en samenwerkingen tot stand te brengen. Bedrijven kunnen zo leren én een netwerk opbouwen om samen circulaire kansen te benutten.

Meer circulaire innovaties en opschaling

Circulair ondernemen vraagt om innovaties op het gebied van produceren en consumeren. Vervolgens moeten er mogelijkheden zijn om deze innovaties op te schalen. Vooral dat laatste blijkt in de praktijk moeilijk. Op verschillende manieren helpt de provincie bedrijven daarmee. Bijvoorbeeld door jonge, innovatieve bedrijven te koppelen aan grotere, gevestigde mkb’ers met circulaire vraagstukken. Dit ondersteunen we met een matchmakingprogramma. Ook doen we onderzoek naar field labs: locaties waar bedrijven nieuwe technologieën en producten kunnen ontwikkelen, testen en demonstreren. Met als doel het netwerk van field labs in Noord-Holland te versterken. Verder onderzoeken we de effecten van de transitie naar een circulaire economie op de arbeidsmarkt: welke (nieuwe) kennis, competenties en vaardigheden zijn nodig? Welke nieuwe banen gaan er ontstaan? Daarna beoordelen we wat de provincie kan doen om aan deze nieuwe vragen en behoeften op de arbeidsmarkt te voldoen. Zo willen we ons voorbereiden op de toekomst.

Meer ruimte voor circulaire ondernemers

Circulaire bedrijven hebben ruimte nodig, maar die is schaars in Noord-Holland. We zetten ons ervoor in dat er meer ruimte komt voor circulaire bedrijven. De provincie kijkt specifiek naar de mogelijkheden in het Noordzeekanaalgebied, de Boekelermeer en in de Noord-Hollandse zeehavens. Daarnaast verkennen we welke milieuruimte circulaire bedrijven nodig hebben. In de toekomst zijn er ook plekken nodig waar grondstoffen en producten opgeslagen kunnen worden voor later gebruik. De provincie onderzoekt waar in Noord-Holland ruimte is voor deze zogeheten grondstoffenhubs.


Spoor grondstoffen

Onder het spoor grondstoffen vallen onder meer de volgende doelen en activiteiten:

Meer samenwerking in grondstofketens textiel, biomassa en voedsel, plastics en bouw

Wat voor de ene ondernemer afval is, is voor de andere een grondstof. Maar dan is het wél zaak dat die ondernemers elkaar kennen en de koppen bij elkaar steken. Daarnaast is samenwerking tussen bedrijven ook nodig om circulaire producten te ontwikkelen en circulaire bedrijfsprocessen in te richten. Dat alles vraagt om samenwerking in grondstofketens, maar ook tussen grondstofketens. Producten bestaan immers uit zeer uiteenlopende materialen. Om de verbindingen tussen ondernemers tot stand te brengen, komen er aanjagers. Zij gaan op zoek naar mogelijkheden om op regionale schaal grondstofketens in Noord-Holland te vormen. De focus ligt op textiel, biomassa en voedsel, plastics en bouw. Om bedrijven te stimuleren tot het vormen van grondstofketens komt er een subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten.

Minder afvalstromen en hoogwaardig verwerkte reststromen

Veel afval blijft nu nog onbenut. En als afval wordt hergebruikt, gebeurt dat vaak laagwaardig. Voedselresten kunnen bijvoorbeeld worden hergebruikt voor menselijke in plaats van dierlijke consumptie. Dit is een voorbeeld van hoogwaardiger hergebruik. Om dit te stimuleren gaan we kennis ontwikkelen over afvalstromen, kijken hoe we deze stromen kunnen verminderen en ertoe bijdragen dat ze hoogwaardiger worden verwerkt. Een van de terreinen waar we specifiek aandacht aan gaan besteden, is voedselverspilling. De provincie gaat challenges organiseren om de verspilling van voedsel te voorkomen en te verminderen.

Minder afvalstromen en hoogwaardig verwerkte reststromen

Veel afval blijft nu nog onbenut. En als afval wordt hergebruikt, gebeurt dat vaak laagwaardig. Voedselresten kunnen bijvoorbeeld worden hergebruikt voor menselijke in plaats van dierlijke consumptie. Dit is een voorbeeld van hoogwaardiger hergebruik. Om dit te stimuleren gaan we kennis ontwikkelen over afvalstromen, kijken hoe we deze stromen kunnen verminderen en ertoe bijdragen dat ze hoogwaardiger worden verwerkt. Een van de terreinen waar we specifiek aandacht aan gaan besteden, is voedselverspilling. De provincie gaat challenges organiseren om de verspilling van voedsel te voorkomen en te verminderen.

Grotere kennis over bio-grondstoffen

We gaan kennis ontwikkelen over de productie en het gebruik van bio-grondstoffen. Met als doel: meer lokale productie van nuttige en wenselijke bio-grondstoffen. Deze bio-grondstoffen kunnen grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn, vervangen. Lokale productie van bio-grondstoffen draagt ook bij aan reductie van CO2-uitstoot, omdat hier minder transport voor nodig is.

Meer circulaire bouw

In Noord-Holland zijn veel nieuwe woningen nodig. Er wordt de komende jaren dan ook veel gebouwd. Naast woningen gaat het ook om gebouwen met maatschappelijke functies en om bedrijfsgebouwen. In de bouw worden veel primaire grondstoffen gebruikt, zoals beton. Bouw- en sloopafval wordt vaak wel opnieuw gebruikt, maar meestal nog op een laagwaardige manier. De bouwambassadeur gaat niet alleen aan de slag met de versnelling van de woningbouw, maar ook met het stimuleren van circulaire bouw. Gemeenten zijn hiervoor de belangrijkste partners. Verder nemen we deel in de Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen, een publiek-private samenwerking op initiatief van het Rijk. Met als doel kennis ontwikkelen en delen over circulaire bouw in een netwerk van overheden en bedrijven in de bouwsector.