Wat is de uitdaging?

Met alleen restauratie en onderhoud kunnen we monumenten vaak niet behouden: duurzame benutting is noodzakelijk. Daarom stellen we herbestemming centraal. Dat vraagt om een andere benadering en daarmee om andere instrumenten: we focussen minder op de restauratie van het object zelf, maar kijken breder: het erfgoed kan dienen als sturende factor bij gebiedsontwikkeling. Het is de kunst om kansen te benutten voor nieuwe functies.

Herbestemmen en stimuleren van het gebruik van erfgoed

Wat gaan we doen?

Herbestemmen: mogelijkheden in kaart brengen en deze kennis delen

 

 

Stimuleren van het gebruik van erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kenneth Stamp

 

 

herbestem-mogelijkhpijl-lb40

 

stimulerenpijl-lb40

We willen meer te weten komen over de leegstand van monumenten en de kansen voor herbestemming.
Met verschillende regelingen stimuleren we herbestemming.

herbestem-mogelijkh-lb40

Herbestemmen: mogelijkheden in kaart
brengen en deze kennis delen

Naar analogie van de MonumentenMonitor ontwikkelen we een Leegstandsmonitor. Deze nieuwe monitor richt zich met name op rijksmonumenten en provinciale monumenten. Daarnaast willen we ook een globaal beeld krijgen van de dreigende leegstand van gemeentelijke monumenten. Deze kennis delen we met gemeenten. Ook onderzoeken we of we met de MonumentenMonitor het energieverbruik van monumenten kunnen vastleggen, zodat we kunnen kijken waar de kansen liggen voor verduurzaming.
Verder ontwikkelen we kansenkaarten om de economische en maatschappelijke potentie van monumenten inzichtelijk te maken – en daarmee de kansen voor herbestemming. En helpen we gemeenten via een steunpunt met het uitvoeren van hun herbestemmingsopgave.
Zie ook Cultuurhistorie als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen
 

Herbestemmen en stimuleren van het gebruik van erfgoed

‘Ondernemers komen op ideeën voor herbestemming die de overheid niet kan bedenken.’

Peter Oussoren, strategisch adviseur Ruimte en Vastgoed bij APPM Management Consultants

 

Herbestemmen en stimuleren van het gebruik van erfgoed

Foto: Kenneth Stamp

stimuleren-lb40  

 

Stimuleren van het gebruik van erfgoed

Herbestemmingstrajecten kennen verschillende fasen. Om partijen te ondersteunen tijdens de initiatief- en uitvoeringsfase gaan we door met de succesvolle uitvoeringsregeling voor haalbaarheidsonderzoeken. Deze regeling breiden we zelfs uit; in de toekomst kunnen ook exploitatie-onderzoeken en duurzaamheidsscans vanuit deze regeling betaald worden. Daarnaast komt er een Loods Herbestemming: een enthousiaste aanjager, die herbestemming en verduurzaming bevordert door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en initiatiefnemers te ondersteunen.

Noord-Hollands Fonds voor monumenten en Herbestemming

De provincie Noord-Holland voegt 4 miljoen euro toe aan het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten; hierdoor ontstaat een fonds van ruim 9 miljoen euro. Deze middelen gebruiken we voor laagrentende leningen voor herbestemming en verduurzaming van beschermde monumenten. Duurzaamheidsmaatregelen dragen bij aan de instandhouding, doordat de exploitatielasten afnemen. Bovendien dragen ze bij aan onze doelstellingen om de energievoorziening duurzaam te maken. Het fonds is revolverend: door aflossing en rentebetaling vloeien de middelen weer terug naar het fonds, zodat we ze opnieuw kunnen inzetten.
(zie ook: Hoe investeren we?)