Inleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuur is van essentiële waarde voor de provincie Noord-Holland. De uitdagingen om cultuur te behouden en te versterken, zijn echter groot. Cultuurlandschappen veranderen door toedoen van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, agrarische activiteiten en de opwekking van duurzame energie. Monumentale panden, zoals kerken, industriële gebouwen en stolpboerderijen, staan steeds vaker leeg. En het culturele aanbod verandert; in een deel van Noord-Holland nemen de voorzieningen af.
De nota Cultuur in ontwikkeling 2017-2020 schetst het beleidsmatige antwoord van de provincie Noord-Holland op deze ontwikkelingen. We willen dat de cultuurhistorische waarden en provinciale structuurdragers vertrekpunt zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is het de kunst om nieuwe ontwikkelingen de ruimte geven, op een manier dat ze het cultuurlandschap versterken en de kwaliteiten ervan benutten. Verder realiseren we ons dat het restaureren van monumenten niet voldoende is om deze te behouden. Dat betekent dat we ook moeten inzetten op een betere benutting en herbestemming. Uiteraard doen we dat daar waar de kansen op succes het grootst zijn – meer dan in het verleden relateren we restauratie en herbestemming aan andere gebiedsopgaven. Daarnaast geldt dat archeologie als ‘ondergrond’ een belangrijk onderdeel blijft van ons waardevolle cultuurlandschap. Daarom gaan we de functie van Huis van Hilde in Castricum, als centrum voor archeologie, versterken. Tot slot willen we door kennis te ontwikkelen en regionale netwerken te versterken bijdragen aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de culturele voorzieningen die onze provincie heeft.

 

Jack van der Hoek,
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur.

 

 

 

Lees verder over cultuurbeleid

 

Cultuur staat niet op zichzelf

Het cultuurbeleid van de provincie Noord-Holland staat niet op zichzelf, maar verbinden we met andere opgaven en maatschappelijke taken. Denk aan energiebesparing en het duurzaam maken van onze energievoorziening, het realiseren van woningbouw, en het versterken en circulair maken van onze economie. Deze benadering biedt volop kansen om de meerwaarde die cultuur heeft, te versterken en zichtbaar te maken. Op voorwaarde dat we de samenwerking zoeken met andere partijen. De culturele opgave maakt immers steeds vaker deel uit van een grotere gebiedsontwikkeling, en daar zijn per definitie verschillende partijen bij betrokken.

Inleiding

Foto: Kenneth Stamp