investeren-lb40

Wat gaan we doen?

Investeren in provinciale cultuurhistorische structuurdragers

 

Investeren in cultuurhistorische structuurdragers heeft een enorme spin-off voor de omgeving. Ontwikkelingsgericht investeren betekent dat we beter aansluiten bij gebiedsgerichte opgaven.

 

 

Lees verder

 

 

 

 

Foto: Kenneth Stamp

Ontwikkelingsgericht investeren

Een aantal structuren in onze provincie is identiteitsbepalend voor het landschap. Denk aan dijken, molens en stolpboerderijen. Deze structuren gaan over gemeentegrenzen heen. Daarom heeft de provincie Noord-Holland de taak ervoor te zorgen dat deze structuren blijven bestaan. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie staat om welke structuren het gaat.
De provincie Noord-Holland wil op een ontwikkelingsgerichte manier investeren in deze structuurdragers: investeringen kunnen een enorme economische uitstraling hebben voor de omgeving. Daarvoor is het nodig dat we bij onze investeringsbeslissingen andere opgaven betrekken. Denk aan het stimuleren van de economie, het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van toerisme. Door breder te kijken, kunnen we beter bepalen in welke structuurdragers we investeren en hoe we dat doen. Bijvoorbeeld door niet alleen in een monument te investeren, maar ook in de aanleg van een wandel- of fietspad, zodat er meer bezoekers komen.

MonumentenMonitor en Kansenkaart

Het maken van investeringskeuzes doen we aan de hand van verschillende instrumenten. We kennen al de MonumentenMonitor. Deze gaan we verder ontwikkelen. Zo weten we beter welke monumenten leegstaan, waar ze staan, in welke staat ze zich bevinden, of ze zich lenen voor verduurzaming en of ze geschikt zijn voor herbestemming.
Daarnaast ontwikkelen we een kansenkaart. Deze laat per monument zien waar de kansen liggen voor herbestemming.

 

 

 

 

Hoe investeren we?

Ons motto is: lenen als het kan, subsidie als het moet. Leningen verstrekken we vanuit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en Herbestemming van het Nationaal Restauratiefonds; om subsidies te verlenen voor de restauratie van provinciale en rijksmonumenten, is er de uitvoeringsregeling voor restauratie en onderhoud.
Daarnaast stimuleren wij initiatiefnemers om tot een sluitende exploitatie te komen. Ook crowdfunding kan hiertoe bijdragen.
Uit de MonumentenMonitor blijkt dat veel monumenten onderhoud nodig hebben. Omdat onze middelen beperkt zijn, hebben we keuzes gemaakt: onze financiële ondersteuning richt zich voornamelijk op industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. Bovendien laten we de kansen op herbestemming meewegen. Daarom kijken we waar restauratie gekoppeld kan worden aan gebiedsopgaven, Markermeerdijken en het OV-knooppuntenprogramma.

 

Investeren in cultuurhistorische structuurdragers

De benutting van onze structuurdragers

We richten ons ook op een betere benutting van de structuurdragers, onder meer via zogeheten regionale beeldverhalen. Een regionaal beeldverhaal versterkt de identiteit van een gebied, bijvoorbeeld door toeristische of recreatieve producten te ontwikkelen rond deze structuurdragers, maar ook door te investeren in routes en monumenten. Het maken van deze beeldverhalen gebeurt door alle partijen die bij een bepaald gebied zijn betrokken. De twee beeldverhalen die er nu zijn, zetten we voort: Buitenplaatsen in beeld en Noordzeekanaalgebied. Buitenplaatsen in beeld brengt via een gezamenlijk verhaal de circa 60 buitenplaatsen in de provincie onder de aandacht van het publiek. Samen met een aantal partners is een inhoudelijk programma opgesteld, dat onder meer bestaat uit tentoonstellingen, wandelingen, rondleidingen en workhops.
In het regionaal beeldverhaal Noordzeekanaalgebied neemt industrieel erfgoed een centrale plek in. De betrokken partijen willen het stoere imago van dit gebied benutten, in relatie tot functies als wonen en recreëren (zoals het beoefenen van extreme sporten).

Foto: Kenneth Stamp

Investeren in cultuurhistorische structuurdragers

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelen we een apart uitvoeringsprogramma voor de periode 2017-2020. Dit programma is gericht op herbestemming en het bevorderen van de recreatieve en toeristische mogelijkheden. Daarnaast is het doel om voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie de UNESCO-status van werelderfgoed te bemachtigen, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

 

 

 

 

 

Foto: Kenneth Stamp