Wat gaan we doen?

Regie op culturele voorzieningen

We blijven onderzoek doen naar de staat van de culturele infrastructuur en ondersteunen gemeenten bij het bereiken van regionale afstemming van het cultuuraanbod. Verder houden we bibliotheken bereikbaar, toegankelijk en relevant, en stimuleren we cultuureducatie in het basisonderwijs.

ontwikkelen-en-verspreiden-lb40 Ontwikkelen en verspreiden van kennis

Vanuit onze tweedelijnsrol en partner van gemeenten blijven we onderzoek doen naar de staat van de culturele infrastructuur en de invloed van belangrijke trends hierop (denk aan demografische ontwikkelingen, digitalisering en verstedelijking). Hierdoor kunnen we de juiste onderwerpen op de regionale agenda zetten. Daarnaast ondersteunt dit onderzoek gemeenten bij het maken van de juiste keuzes en helpt het ons om aansluiting te vinden bij provinciale gebiedsprogramma’s, zoals het programma ov-knooppunten en de Regionale Actieplannen Wonen.

 

regionale-afstemming-lb40 Regionale afstemming via cultuurnetwerken

Het bereikbaar en toegankelijk houden van culturele voorzieningen vraagt om een ander cultuurbeleid van gemeenten, instellingen en de provincie Noord-Holland. Regionale afstemming wordt belangrijker. Hierbij gaan we gemeenten ondersteunen door kennis in te brengen en blijven we procesbegeleiding aanbieden. Dat kan door deelname aan netwerkbijeenkomsten, te helpen bij het opstellen van een regionale visie of door een regionale kwartiermaker ter beschikking te stellen. Verder participeren wij in de werkgroep Cultuurimpuls van de MRA, die zich richt op afstemming en versterking van het cultuuraanbod.

 

Regie op culturele voorzieningen

Foto: Kenneth Stamp

Regie op culturele voorzieningen

toegankelijk-en-bereikbaar-lb40 Toegankelijk en bereikbaar houden
        provinciaal bibliotheeknetwerk

De bibliotheken vormen een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur. Ons beleid is er dan ook op gericht om deze instellingen bereikbaar, toegankelijk en relevant te houden. Wettelijk hebben we op dit terrein verschillende taken: het verzorgen van het leenverkeer tussen bibliotheken in de provincie, het ontwikkelen van innovaties en het nemen van netwerkverantwoordelijkheid, samen met andere deelnemers aan het bibliotheeknetwerk. Deze taken vervullen we via ProBiblio.
Het serviceniveau waarop deze organisatie het leenverkeer verzorgt, geldt als gemiddeld. Hierin brengen we geen verandering aan. De andere twee taken zijn relatief nieuw. De manier waarop innovaties vormkrijgen, vullen we in met ProBiblio. Innovatie zien we als instrument om het interbibliothecair leenverkeer toekomstbestendig te maken. Onze netwerkverantwoordelijkheid geven wij vorm door lokale bibliotheken te laten profiteren van landelijke trajecten, zoals de landelijke digitale bibliotheek en een landelijk collectiebeleid.

 

cultuureducatie-basisonderw-lb40 Cultuureducatie in het basisonderwijs

Via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit komen kinderen op de basisschool in aanraking met cultuur en maken ze kennis met muziek, dans, tekenen en toneel. Stichting Plein C stelt met de deelnemende scholen en culturele instellingen een plan op voor de invulling van dit programma in de komende periode. Bij goedkeuring door het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat Plein C het programma voor Noord-Holland coördineren en uitvoeren. De provincie verstrekt hiervoor subsidie.

 

Foto: Kenneth Stamp