Biomassa en groen gas

Biomassa en groen gas

Ons aardgas raakt op, maar dat betekent niet dat de rol van gas is uitgespeeld. Gas blijft nog lange tijd belangrijk voor onze energievoorziening. In plaats van fossiel gas, maken we straks gebruik van groen gas: gas dat via vergisting of vergassing verkregen wordt uit natuurlijk materiaal, zoals plantenresten, hout- en snoeiafval, mest en slib.


Lees verder

 De ontwikkeling van groen gas is belangrijk, ook uit economisch oogpunt: Nederland profileert zich graag als de gasrotonde van Noordwest-Europa.

Ook voor Noord-Holland heeft groen gas een economische betekenis: rondom Alkmaar bevindt zich een cluster aan kennis en bedrijvigheid dat zich richt op vergisting en vergassing. Deze bedrijven experimenteren met nieuwe methoden om groen gas te maken en met hoogwaardige chemische toepassingen voor dat gas.

Wat is de uitdaging?

De ontwikkeling van de vergassingstechnologie wordt geremd doordat er te weinig privaat geld in innovatie wordt gestoken. Vergisting heeft het om uiteenlopende redenen moeilijk (stijgende grondstofprijzen, imagoschade, protesten uit de omgeving). Het is de uitdaging om de ontwikkeling en toepassing van beide technologieën verder te brengen.

Wat gaan we doen?

  • Al enkele jaren zetten publieke en private partijen zich ervoor in om een expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing te realiseren in Alkmaar. Er moet een demonstratie-installatie voor biomassavergassing komen (Milena-Olga) en een instituut dat faciliteiten biedt aan bedrijven die onderzoek doen naar vergassing en de toepassingen ervan. Dit instituut gaat InVesta heten (Institute for Valorization and Expertise in Thermochemics Alkmaar). Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland buigt zich over een verzoek om de Milena-Olga-installatie te financieren. Als provincie zijn we bij de plannen voor het expertisecentrum betrokken en denken we mee over de financiering van beide initiatieven.
  • We geven het goede voorbeeld door ons wagenpark te vergoenen. Waar groen gas als meest passende of aantrekkelijkste optie uit de bus komt, geven we daar de voorkeur aan.
  • We volgen nieuwe ontwikkelingen, zoals power to gas, een technologie om elektriciteit om te zetten in gas (zodat de energie opgeslagen kan worden).


Groen gas gaat een belangrijke rol spelen in de duurzame-energievoorziening. Ook in andere delen van de wereld. Als wij ons steentje kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling, hebben we een mooi economisch cluster te pakken.

Jan Nagengast, wethouder Alkmaar

 

Praktijk

Wethouder Jan Nagengast van de gemeente Alkmaar, onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid, vertelt waarom deze stad zich graag profileert als centrum van kennis, innovatie en ontwikkeling op het gebied van groen gas en biomassavergassing. Alkmaar maakt zich al enkele jaren hard voor de komst van een expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing (InVesta), inclusief de komst van de demo-installatie Milena-Olga. Daarnaast biedt Alkmaar ruimte aan energie-gerelateerde bedrijven op het Energy Innovation Park, gelegen op bedrijventerrein Boekelermeer. Dit terrein heeft de Award 2016 voor beste bedrijventerrein van Nederland gewonnen.

Biomassa en groen gas


We zien de brandstoffenhandel veranderen: de volumes nemen af, vooral van de traditionele fossiele brandstoffen: voertuigen worden zuiniger en alternatieve brandstoffen zijn in opkomst.

Erik Metselaar, GP Groot

Biomassa en groen gas

Praktijk

Erik Metselaar vertelt waarom GP Groot in 2017 een LNG-station opent op de Boekelermeer in Alkmaar. LNG is aardgas dat is gekoeld tot 160 graden onder nul, waardoor het vloeibaar wordt (liquid natural gas). Het wordt gezien als een belangrijke transitiebrandstof voor vrachtverkeer en binnenvaartschepen. ‘De uitstoot van CO2 is veel lager, er komt nauwelijks fijnstof in de lucht en de motor maakt veel minder geluid.’ Nu is LNG nog fossiel, maar dat kan veranderen: GP Groot wil het gas bijmengen met bio-LNG (ofwel LBG: liquid bio gas).