Drie speerpunten

Ons beleid is erop gericht dat we minder energie gebruiken, meer energie duurzaam opwekken en de restwarmte van bedrijven beter benutten.

 

Lees verder

 

 

 

Speerpunt 1: Energie besparen

Energie die we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat we slimmer omgaan met energie en verspilling tegengaan. Dat is niet alleen goed voor het milieu: minder energieverbruik betekent ook een lagere energierekening voor burgers en bedrijven. Goed voor onze portemonnee en onze concurrentiepositie. De meeste energie kunnen we besparen in woningen en andere gebouwen, de industrie en in de kassen. Daar richten we ons dus op.

Speerpunt 2: Duurzame energie opwekken

Elektriciteit wordt steeds belangrijker. In de toekomst gaan we elektriciteit inzetten voor allerlei toepassingen waarvoor we nu nog gas of olie gebruiken. Bijvoorbeeld om te koken en onze huizen te verwarmen. Dus is het zaak dat we onze stroom duurzaam opwekken (nu gebeurt dat vooral met fossiele bronnen, zoals gas en steenkool). Dat doen we vooral met zon, wind en biomassa.

Zon
Er zijn nog veel daken waar zonnepanelen op kunnen. Zonne-energie gaan we dan ook vooral stimuleren in de gebouwde omgeving. Misschien komen er daarnaast zonne-akkers, maar alleen waar deze goed in het landschap passen.

Wind
We dragen ons steentje bij aan de landelijke doelstelling van de overheid om windenergie op te wekken, op land en op zee.

Biomassa
We willen afscheid nemen van fossiele energie, maar het duurt nog tientallen jaren voordat we genoeg groene elektriciteit kunnen opwekken

om volledig in onze energiebehoefte te voorzien. Er zijn brandstoffen nodig om die periode te overbruggen: transitiebrandstoffen. Groen gas is er daar één van. Groen gas wordt gemaakt van biomassa: natuurlijk materiaal, zoals groenafval, slib en mest. Een aantal bedrijven in de provincie ontwikkelt technologieën om groen gas te maken. Deze ontwikkeling stimuleren we. Dat is goed voor onze energievoorziening én onze economie.

En verder
Er zijn nog andere vormen van duurzame energie waarvan de ontwikkeling nu nog in de kinderschoenen staat. Denk energie uit water, thorium en waterstof. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden er met het ontwikkelen van ons beleid rekening mee.

Speerpunt 3: Warmte en koude

Er is heel veel warmte in de provincie die nu verloren gaat: de restwarmte van de industrie, de elektriciteitsbedrijven en de afvalverwerkingscentrales. Met deze restwarmte kunnen we woningen en kassen verwarmen. Om dat te doen, gaan we bestaande warmtenetten uitbreiden en nieuwe warmtenetten aanleggen. Zo maken we ook de weg vrij voor meer duurzame energie: via deze netten kunnen we ook warmte en koude die we uit de aarde halen (geothermie) vervoeren. Dit speerpunt heeft dus veel raakvlak met de andere twee speerpunten: energie besparen en het duurzaam opwekken van energie.