Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, klimaatneutraal.. Een korte uitleg over klimaatadaptatie.

Waarom een provinciale aanpak?

Klimaatadaptatie is voor de provincie geen nieuwe opgave, maar recente ontwikkelingen vragen wel om een herijking van de provinciale rol.

Van Omgevingsvisie… naar provinciale aanpak

De Omgevingsvisie NH2050 is de basis voor onze provinciale aanpak. De hoofdambitie uit de Omgevingsvisie hebben we vertaald naar de provinciale aanpak voor klimaatadaptatie.

Gezamenlijke ontwikkeling van de aanpak

De provinciale aanpak voor klimaatadaptatie is tot stand gekomen in overleg met waterschappen, trekkende gemeenten van de DPRA werkregio’s en veiligheidsregio’s.

Beleidskaders

Overheden zijn al een aantal jaar bezig met het vraagstuk hoe Noord-Holland voldoende voorbereid kan worden op de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij zijn o.a. het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, de Nationale Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsvisie en het provinciaal coalitieakkoord 2019-2023 relevante beleidskaders.

Relevante links en informatie

Er is al veel informatie beschikbaar over klimaatadaptatie, van beleidskaders tot klimaatatlassen en toolboxen.

- NAS adaptatie tool - Ruimtelijke adaptatie (DPRA) - Klimaateffectatlas - Klimaatatlas HHNK - Klimaatatlas AGV - Klimaatatlas Rijnland - Klimaatatlas MRA - Klimaatatlas Noord-Holland (provinciale infrastructuur) - Rainproof - MRA klimaatbestendig, agendapunt 6 - Platform Groen Kapitaal - Programma OV-knooppunten