Adaptief landelijk gebied

Klimaatadaptatie verweven met andere opgaven in het landelijk gebied

Met het landelijk gebied bedoelen we de landelijke omgeving buiten de bebouwde omgeving, waarin een goede balans is tussen landbouw, natuur en het watersysteem. In het landelijk gebied zijn de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar en voelbaar. Naast wateroverlast is het de vraag of er in tijden van droogte nog voldoende schoon en zoetwater beschikbaar is. De toenemende watervraag door nieuwe economische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor die beschikbaarheid.

We streven naar een gezonde leefomgeving. Daarbij zijn natuur, biodiversiteit, water én het rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering een voorwaarde. Juist hier is het van belang dat er integraal wordt gewerkt aan een programma op het gebied van onder andere natuur, landbouw, cultuurhistorie, landschap, recreatie en de relatie met de bebouwde omgeving. De gevolgen van de klimaatverandering in het gebied bepalen uiteindelijk voor een groot deel waar en hoe de toekomstige gebruiksfuncties kunnen bestaan.

Uitgangspunten

1. Klimaatadaptatie is onderdeel van het provinciale beleid voor het landelijk gebied, inclusief de randzones van de bebouwde omgeving. 2. Nieuwe ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de effecten van klimaatverandering. 3. Bij projecten en programma’s in het landelijk gebied wordt klimaatadaptatie meegenomen in het zoveel mogelijk combineren van functies.

4. De provincie besteedt een groot deel van de extra middelen voor klimaatadaptatie uit het coalitieakkoord aan projecten waarbij meerdere provinciale doelen worden bereikt, zoals natuur, recreatie, biodiversiteit en landbouw.

5. We agenderen klimaatadaptatie in het landelijke gebied waar nodig bij relevante partners. 6. Wateroverlast is een thema waarop we onze rol gaan herbezien.

Robuuste vitale en kwetsbare functies

Toekomstbestendige bebouwde omgeving

Waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit