Inleiding, partners en voorwoord

Het klimaat verandert. Dat merken we nu al: het wordt warmer en natter. Ook hebben we vaker te maken met langere periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Het is een actueel onderwerp. Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met dit thema.

Gezamenlijke afspraken

In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) hebben overheden afgesproken dat zij met elkaar klimaatadaptatie en waterrobuust inrichten vanaf 2020 meenemen in het eigen beleid en hier ook gezamenlijk naar handelen. In 2050 moet Nederland waterrobuust en klimaatadaptief zijn ingericht,

zodat de gevolgen van klimaatverandering hanteerbaar zijn. Om daar te komen zijn in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zeven ambities afgesproken. We werken als overheden samen aan het gemeenschappelijk doel, vanuit onze eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Bouwstenen voor de provinciale aanpak

De provinciale Omgevingsvisie NH2050 is de basis voor onze klimaatadaptatie aanpak. Alle ambities, uitgangspunten en de besteding van middelen zijn uitgewerkt in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland: bouwstenen voor de provinciale aanpak. Onze aanpak beschrijft de provinciale rol om de gevolgen van klimaatverandering hanteerbaar te houden.

Daarbij benoemen we wat onze verantwoordelijkheid is en geven we aan waar we de samenwerking zoeken. We werken op basis van vier thema’s, die op de volgende pagina’s verder worden beschreven. Samenwerking vraagt ook maatwerk, daarom verkennen we dit in 2020 met de partners en geven we hier vorm aan.