Robuuste vitale en kwetsbare functies

Regio overstijgend en van cruciaal belang

Vitale en kwetsbare functies (V&K) zijn functies die cruciaal zijn voor het functioneren van de samenleving. Uitval van deze functies brengt ernstige schade met zich mee voor mens, natuur, milieu en economie. De provincie heeft hierbij een belangrijke opgave. Klimaatadaptatie is een belangrijke randvoorwaarde bij grote investeringen zoals in de mobiliteit en bij de energietransitie. Wij zetten bij dit thema in op het bijdragen aan en het invullen van ontbrekende kennis over de vitale en kwetsbare functies, op het agenderen van de rolverdeling voor de aanpak van klimaatbestendige

vitale en kwetsbare functies bij het Rijk en op het vergroten van de bewustwording over V&K bij partners.

Het Rijk heeft een belangrijke rol bij het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies. We zien voor ons in ieder geval een rol weggelegd bij die functies waar provincies een wettelijke taak hebben: drinkwater, (regionale) infrastructuur en Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) bedrijven. Daarnaast leveren wij zelf een bijdrage aan een proactief en adequaat crisisbeheer.

Uitgangspunten

1. Onze eigen wegen en vaarwegen moeten zoveel mogelijk klimaatadaptief zijn ingericht. Hiermee nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen assets. In ieder geval willen we dat onze wegen die het meest cruciaal zijn bij de crisisbeheersing, zoveel mogelijk beschikbaar blijven bij weersextremen en overstromingen. 2. Nieuwe ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de effecten van klimaatverandering. 3. We brengen V&K in bij bestaande provinciale programma’s (zoals energietransitie en economie).

4. We borgen dat de kennis voor V&K goed wordt ontsloten en dat de bewustwording bij de partners over V&K wordt vergroot.

5. We zijn partner bij gebiedsprogramma’s (MRA, Kop werkt, Noord-Holland boven Amsterdam) en agenderen daar V&K. 6. We agenderen V&K waar nodig bij relevante partners. 7. We zoeken actief naar meekoppelkansen op alle vier klimaateffecten.

Adaptief landelijk gebied

Toekomstbestendige bebouwde omgeving

Waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit