Toekomst bestendige bebouwde omgeving

Goede ruimtelijke inpassing waarbij klimaatadaptatie een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving en biodiversiteit

Klimaatverandering heeft grote impact op de bebouwde omgeving. Om schade en overlast door weersextremen te beperken, moet de manier waarop steden worden gebouwd en ingericht worden aangepast. Tot 2040 worden er in Noord-Holland ongeveer 230.000 woningen gebouwd. Het is belangrijk om deze nieuwbouw duurzaam en dus klimaatadaptief te ontwikkelen om toekomstige extra investeringen te voorkomen. Het initiatief en primaat van stedelijke ontwikkeling ligt veelal bij gemeenten. Als provincie zetten we in op ondersteuning en het inbrengen van klimaatadaptie bij

ons beleid en onze projecten en programma’s over de bebouwde omgeving.

In onze Omgevingsvisie en coalitieakkoord is gezondheid een belangrijk thema. Daarom gaan we als provincie in deze periode in de bebouwde omgeving klimaatadaptatie vooral verbinden aan de opgave voor een gezonde leefomgeving. We hebben extra aandacht h voor het combineren van opgaven op het gebied van biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie.

Uitgangspunten

1. Onze eigen gebouwen moeten klimaatadaptief zijn. Hiermee nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen assets. 2. Nieuwe ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de effecten van klimaatverandering.

3. Ons eigen beleid en handelen wordt klimaatadaptief. We zetten in op de integratie van klimaatadaptatie binnen provinciaal beleid en handelen.

4. We pakken klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving gebiedsgericht op.

5. We agenderen daar waar nodig bij het Rijk.

Robuuste vitale en kwetsbare functies

Adaptief landelijk gebied

Waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit