Waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit

Continueren werken aan ruimtelijke kwaliteit van lijn naar zone

Noord-Holland is omgeven door water en ligt voor een groot deel onder N.A.P. Beschermen tegen overstromingen vanuit gevaarlijk buitenwater is daarom van groot belang. In onze Omgevingsvisie staat dat we naast de bescherming die onze kusten (duinen en dijken) bieden, deze ook te benutten voor andere ontwikkelingen zoals de drinkwatervoorziening, recreatie en natuur. De primaire waterkeringen beschermen onze provincie tegen overstromingen vanuit gevaarlijk buitenwater. Regionale waterkeringen beschermen ons tegen overstromingen vanuit kanalen, meren en het boezemsysteem. Dit systeem van waterkeringen zorgt ervoor dat we droge voeten houden. In de Europese Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) en de Waterwet is bepaald dat de provincies een belangrijke wettelijke taak hebben op het gebied van de regionale waterveiligheid. Zo zijn we verantwoordelijk

voor het beheer en onderhoud van de overstromingskaarten, normeren we de regionale keringen en keuren dijkversterkingsplannen goed. Naast een rol in de ruimtelijke ordening draagt de provincie bij aan pro-actie en preventie ten behoeve van de crisisbeheersing op het terrein van water. De afgelopen jaren hebben we naast onze wettelijke taken, vooral ingezet om ruimtelijke kwaliteit te koppelen aan de waterveiligheids-opgaven. We continueren dit beleid de komende jaren in ons provinciaal beleid.

Dit thema is goed belegd en we hebben goede afspraken met onze partners. We willen gezamenlijk met hen verder inventariseren welke mogelijkheden er zijn om door te bouwen aan robuuste en veilige dijken en aan kwalitatief hoogwaardige Noord-Hollandse kusten.

Uitgangspunten

1. We geven uitvoering aan onze wettelijke taken op het gebied van waterveiligheid. 2. We zien onze kusten als een brede zone die voor beschermingen tegen overstromingen zorgt in combinatie met extra natuur en recreatie. 3. We leveren bijdragen aan protocollen voor evacuatiestrategieën bij overstromingen en we gaan onze data beter toegankelijk maken voor inwoners en bedrijven.

4. Samen met partners brengen we de gevolgen van de zeespiegelstijging en de nieuwe klimaatscenario’s (2021) in beeld.

5. We blijven ook de borging van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening van belang vinden en zullen met onze partners blijven inzetten op geschikte voorbeeldprojecten en maatwerkoplossingen. 6. We zijn partner in projecten over waterveiligheid en agenderen het regionale en provinciale belang daar waar nodig bij het Rijk.

Robuuste vitale en kwetsbare functies

Adaptief landelijk gebied

Toekomstbestendige bebouwde omgeving