10 grote trends, ontwikkelingen en uitdagingen

De publicatie Verkenningen NH2050 heeft tot doel dat iedereen die over de toekomstige ontwikkelingen in Noord-Holland mee wil praten beschikt over een gelijke kennisbasis. Wat zijn nou de trends met de grootste invloed? Wat voor soort uitdagingen gaan er achter schuil? Waar moet de Koers drastisch worden verlegd en zijn duidelijke keuzes nodig? Om een idee te krijgen hoe de geformuleerde opgaven tot discussie kunnen leiden, volgen hieronder de belangrijkste 10 trends en ontwikkelingen en voorbeelden van uitdagingen en keuzevraagstukken waarover het debat kan gaan.

 

 

Lees verder

 

 

 

 

 

 
     

 

1  Klimaatverandering bedreigt 
    onze leefomgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatscenario’s laten een zeespiegelstijging zien van 25 tot 80 centimeter in 2085. Er zijn wetenschappers die met veel hogere stijgingen in 2100 rekening houden (tussen 6 en 60 meter). De eerder door het KNMI voor 2050 voorspelde extreemweersituaties blijken zich nu al voor te doen. Met veel overlast en maatschappelijke schade tot gevolg. Willen we Noord-Holland veilig houden tegen de dreiging van het water voor onze inwoners en aanwezige economische waarden? Zijn we daarom bereid om bij elke nieuwe ontwikkeling waterrobuust inrichten volgens het principe van meerlaagse veiligheid als leidend principe te hanteren?

2  In 42 jaar 58% verlies aan 
    biodiversiteit wereldwijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De biodiversiteit is in 2016 in Noord-Holland met 85% afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke ongestoorde situatie rond 1700. Prognoses van het Planbureau Leefomgeving voorspellen een verder verlies van 10% in de komende 40 jaar. Afbreuk van onze ecosystemen heeft een negatieve invloed op de basis van ons leven.
Willen we dat elke fysieke ingreep in het Noord-Hollandse landschap een bijdrage moet leveren aan het herstel van de biodiversiteit? Zijn we bereid te investeren in het vergroten van biodiversiteit binnen heel Noord-Holland?

3  Door vergrijzing wordt migratie 
    bepalender voor 
bevolkingsont-
    wikkeling, krimpt de beroeps-
    bevolking en neemt het aantal
    eenpersoonshuishoudens toe

 

 

Accepteren we dat de krimpende beroepsbevolking onze economische groeipotentie afremt of zijn we bereid om actief beroepsbevolking te werven?

4  De woningbehoefte voor
    Noord-Holland Zuid en
    Noord-Holland Noord tot
    2040 bedraagt respectievelijk
    200.000 en 20.000 woningen,
    een factor 10 (verschil)

 

 

 

 

 

In Noord-Holland wordt met voorrang binnenstedelijk gebouwd. De prognoses laten ook in lage scenario’s nog groei zien in de MRA. In Noord-Holland Noord is er een geringere groei en in het laagste scenario zelfs krimp. Tegelijkertijd is er steeds meer structureel leegstaand vastgoed en kunnen er leefbaarheidsproblemen in verouderde nieuwbouwwijken ontstaan. Moet de resterende woningvraag eerst gefaciliteerd worden in structureel leegstaand vastgoed en gebruikt worden voor herstructurering van bestaande verouderde wijken voordat aan uitleglocaties wordt gedacht?

5  Sociaal-economische verschillen
    nemen toe. Dit is zowel zichtbaar
    binnen de stad als tussen regio’s

 

 

Moeten we de groter wordende verschillen tussen gebieden omarmen en juist de verschillen benadrukken vanuit de intrinsieke kwaliteiten van gebieden?

6  Het vertrouwen van burgers in
    politiek en overheid neemt af. 
    Het speelveld voor de 
    (provinciale) overheid verandert, 
    verandert de provincie mee?

 

 

Moet de provincie zich meer profileren als verbinder op regionale vraagstukken en gelegenheidscoalities vormen? Betekent dat dan dat we aan de ene kant terughoudender moeten zijn met standpuntinname en aan de andere kant wel hard en duidelijk moeten zijn over wat onze “ondergrens” is?

7  De economie zit met name door
    mondiale ontwikkelingen in een
    grote transitie naar bijvoorbeeld
    circulaire economie, digitale
    economie (automatisering,
    technologische ontwikkelingen
    met effect op elk gebied, zowel
    op (landbouw)productie als
    mobiliteit), meer hybride
    vormen van bedrijfsvoering die
    zich niet meer verhouden met
    statische regels in wetten en
    verordeningen

 

 

Wil de provincie vol inzetten op een top ICT- infrastructuur en letterlijk en regeltechnisch ruimte geven aan experimenten voor circulaire economie en hybride bedrijfsvormen?

8  De voortgaande klimaatverande-
    ring, geopolitieke verschuivingen
    en op den duur uitputting van
    grondstoffen maken energie-
    transitie naar hernieuwbare
    bronnen urgenter dan ooit

 

 

Wil de provincie inzetten op het ruim baan geven aan initiatieven voor hernieuwbare energiebronnen en de aanleg van smart grids? Moeten we sturen op doelen in termen van percentages hernieuwbaar of op de verschijningsvorm ervan?

9  De behoefte aan mobiliteit 
    neemt verder toe, waarbij
    verplaatsingspatronen steeds
    diffuser worden en de impact en
    snelheid van technologische 
    veranderingen omkleed zijn met
    tal van onzekerheden

 

 

Moeten we ervoor kiezen om in het verstedelijkte zuiden in te zetten op binnenstedelijke verdichting, bij voorkeur bij OV-knooppunten, en op uitbreiding en aanpassing van het regionale OV-systeem? En zouden we in het noorden moeten inzetten op individueel vervoer en vraagafhankelijk OV met inzet van nieuwe technologie?

10 Wonen, werken en recreëren
     concentreren zich verder in de
     stad en stedelijke agglomeraties,
     met tot gevolg druk op de stad en
     het omliggende landschap

 

 

Betekent een principe van duurzame verstedelijking, met vooral binnenstedelijk verdichten in de MRA, dat recreatieve doeleinden binnen het metropolitaan landschap het primaat krijgen?