Gebruik

“Het inrichten van onze leefomgeving om in Noord-Holland
– ook in de toekomst – te kunnen wonen, werken en recreëren, met oog voor de wensen en behoeften vanuit de samenleving en randvoorwaarden vanuit de leefomgeving.”

 

De vier belangrijkste trends en ontwikkelingen die op het gebruik van onze leefomgeving afkomen zijn:

 

Economische transitie
 

Energietransitie
 

Mobiliteit
 

Verstedelijking

 

 

 

 

 

 

 

 

Economische transitie

Onder invloed van binnenlandse factoren, zoals de vergrijzing en daarmee daling van beroepsbevolking en arbeidsproductiviteit en onder invloed van mondiale economische ontwikkelingen gaan we naar een bescheidener economisch groeipad.

 

De klimaatverandering, en de daaruit voortkomende noodzaak tot CO2-reductie en transitie naar duurzame energievormen, zal de huidige sectorale opbouw van de Noord-Hollandse economie doen veranderen. Dit raakt met name energie-intensieve clusters rondom bijvoorbeeld logistiek en glastuinbouw. Deze ontwikkeling stimuleert de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

 

De economische ruimtebehoefte verandert, onder meer als gevolg van nieuwe technologieën (denk aan 3D-printen, big data, robotisering) en door de toenemende betekenis van de stad als woon- én werkgebied voor hoogopgeleide kenniswerkers. Nieuwe opkomende sectoren vragen om ruimte (datacenters), terwijl in de detailhandel, de agrarische sector en bij kantoren de leegstand verder toeneemt.

 

Nieuwe sectoren komen op (met name gelieerd aan de kenniseconomie) en traditionele economische dragers in Noord-Holland (Schiphol, Tata, Haven Amsterdam, Greenports) transformeren op zoek naar innovatie en nieuwe verdienmodellen.   Lees verder

Opgaven

 • Waar zet Noord-Holland haar beperkte middelen in om het verdienvermogen te vergroten ten behoeve van grote investeringen?
 • Hoe en waar faciliteren we de snel groeiende behoefte aan een goede digitale infrastructuur inclusief datacenters?
 • Hoe kunnen we het adaptief vermogen verder vergroten?
 • Hoe faciliteren we de transitie naar een circulaire economie?
 • Hoe kunnen we bedrijven en instellingen ondersteunen om de omschakeling te maken die nodig is om te komen tot energietransitie en circulaire economie?
 • Hoe zorgen we voor een stevige internationale positie van Schiphol, die garant staat voor een sterke positie van de MRA als een van de best bereikbare en aantrekkelijke locaties voor internationaal opererende bedrijven?
 • Hoe zorgen we voor een duurzame agrosector die een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
 • Hoe kunnen we energie-intensieve clusters in de regio rondom bijvoorbeeld logistiek en glastuinbouw verbinden aan opgaven rond energietransitie?
 • Hoe faciliteren we een duurzame afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs, die flexibel kan inspelen op die veranderingen?
 • Hoe zorgen we voor behoud en/of (her-)ontwikkeling van leegstaand (cultuurhistorisch waardevol) vastgoed?
 • Hoe geven we ruimte aan de toenemende vraag naar recreatieve en toeristische voorzieningen?

Lees verder

Gebruik

Energietransitie

De verandering van het klimaat, instabiele geopolitieke verhoudingen en op den duur ook de eindigheid van fossiele energiebronnen maken richting 2050 een volledige transitie naar hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk.
Hernieuwbare energiebronnen leveren op dit moment minder dan 4% van de Noord-Hollandse energiebehoefte. In potentie kan maximaal 54% van de energiebehoefte in Noord-Holland met duurzame energieopwekking worden gerealiseerd binnen het huidige provinciale beleid. Voor de overige 46% is verruiming van de kaders nodig en/of opwekking buiten het eigen grondgebied (import). Energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving levert circa 20% besparing op en bespaart daarmee ruimte, omdat voor dat energiebesparingsdeel geen beslag op ruimte voor duurzame energieopwekking hoeft te worden gelegd.
Onzekere factor bij dit alles zijn de technologische ontwikkelingen. In de toekomst kunnen zich nieuwe mogelijkheden aandienen. Tegelijkertijd is moeilijk te voorspellen wat de opkomst van nieuwe economische clusters betekent. Een andere onzekere factor is de CO2-emmissiehandel.
Het bewustzijn in de samenleving van de noodzaak groeit, evenals de economische waarde van duurzame energie. We zien een duidelijke toename aan initiatieven vanuit burgers op het gebied van energieopwekking en besparing. Ook komen steeds meer bedrijven op de markt die zich richten op opwekking, opslag en transport van duurzame energie.   Lees verder

Gebruik

Opgaven

 • Hoe formuleren we meerjarig consistent beleid voor energietransitie?
 • Welke no regret-maatregelen kunnen we nemen?
 • Welke beleidskaders wil de provincie desgewenst verruimen om de energietransitie te bewerkstelligen?
 • Welke bijdrage wil de provincie leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving?
 • Hoe helpen we de glastuinbouw om te transformeren naar energieproducent en CO2 consument?
 • Welke bijdrage wil de provincie leveren aan het aanpassen van het energienetwerk?

Lees verder

Mobiliteit

De mobiliteitsbehoefte zal in de toekomst verder toenemen Er wordt een verandering van nationale en internationale goederenstromen verwacht, waardoor een toename van vervoer van en naar de belangrijke hubs in de provincie ontstaat.
In het mobiliteitssysteem blijft de auto de meest gebruikte modaliteit, al groeit openbaar vervoer procentueel gezien sterker. Met de verdergaande automatisering van voertuigen zien we dat de grenzen tussen de modaliteiten enigszins gaan vervagen. De beschikbaarheid van meer data en informatie over het vervoerssysteem leidt ertoe dat mensen steeds flexibeler gebruik maken van diverse vervoermiddelen.
Energietransitie en de komst van nieuwe vervoerssystemen, die uitgaan van gebruik in plaats van bezit, kunnen mogelijk de kosten van autogebruik beïnvloeden. De ruimtelijke effecten van technologische ontwikkelingen, zoals autonoom en ‘connected’ (verbonden met internet) rijden, leiden wellicht op de lange termijn tot verkleining van de verkeersruimte.   Lees verder

Opgaven

 • Hoe stemmen we ruimtelijke ontwikkelingen en de mobiliteitsvraag op elkaar af?
 • Hoe verwerken we de grotere druk op de capaciteit én garanderen we de kwaliteit van mobiliteitsnetwerken (van fiets, openbaar vervoer, wegverkeer en vaarwegen)?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Noord-Holland een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en recreëren?
 • Hoe gaan we om met de toenemende vraag naar mobiliteitskeuzes en de tegelijkertijd vervagende grens tussen de verkeersmodaliteiten?
 • Welke bijdrage willen we leveren aan het verduurzamen van mobiliteit?
 • Hoe spelen we in op veranderingen op het gebied van het goederenvervoer?
 • Hoe houden we grip op de verkeersveiligheid?
 • Hoe zorgen we voor beveiliging en beschikbaarheid van data?

Lees verder

Gebruik

Verstedelijking

Naar 2050 toe zullen wonen, werken en recreëren zich nog meer concentreren in steden en stedelijke agglomeraties. Als gevolg van de bevolkingstoename en de sterke groei van recreatie en toerisme, zal in het zuiden van Noord-Holland de druk op de publieke ruimte in de stad en op het landschap rond de stad verder toenemen. De grenzen van de mogelijkheden om te intensiveren en te verdichten teneinde het landschap open te houden en de kwaliteit van leven in de stad op peil te houden, komen in zicht. Ook de druk op de woningmarkt zal in het zuiden verder toenemen, met belemmeringen voor starters en middeninkomens om in te stromen. Hoger opgeleiden concentreren zich vooral in historische kernen, dorpen en buurten. Starters en lager opgeleiden zullen steeds meer aangewezen zijn op de naoorlogse uitbreidingswijken.   Lees verder

Gebruik

Opgaven

 • Waar geven we ruimte aan de opgave uit de demografische prognoses om 200.000 woningen in Noord-Holland Zuid en 20.000 woningen in Noord-Holland Noord te bouwen?
 • Hoe kunnen we intensiever en inventiever verdichten in de bestaande kernen?
 • Hoe koppelen we de verdichtingsopgave nog beter dan nu aan de verbetering van de kwaliteit van leven in de steden en kernen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de verdichting- en verstedelijkingsopgaven zo goed mogelijk worden gefaciliteerd en we tegelijkertijd de functie van de luchthaven Schiphol versterken?
 • Hoe houden we het voorzieningenniveau in de hele provincie op peil?
 • Hoe dragen we bij aan de toenemende verdichting van de steden met zorg voor een goede integratie van groen?
 • Hoe zorgen we dat de verstedelijking in Noord-Holland de kwaliteit en openheid van het landschap zo goed mogelijk handhaaft en zelfs versterkt?

Lees verder