Leefomgeving

“De basis van het leven op aarde in bodem, water en atmosfeer. De leefomgeving kent een systeem van kringlopen van onder andere koolstof, stikstof en water. Dit systeem is de randvoorwaarde voor ons leven op aarde voor de mens, maar ook voor plant en dier.”

 

De drie belangrijkste trends en ontwikkelingen die op onze leefomgeving afkomen zijn:

Klimaatverandering

 

Bodem, water en luchtkwaliteit

 

Natuur en biodiversiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatverandering

Ons klimaat wordt extremer en heeft effect op tal van terreinen. De bandbreedte van temperatuurstijging varieert tussen 1,5 en 3,5 graden Celsius tot 2085. Er zal meer neerslag in clusters zijn met wateroverlast tot gevolg. Ook komen er langere droge periodes. De gemiddelde klimaatverandering is moeilijk te voorspellen, daarom wordt gewerkt met scenario’s. De onzekerheden in de klimaatscenario’s maken het lastig om de effecten van de klimaatverandering specifiek voor Noord-Holland in beeld te brengen. De verschillen zijn veeleer lokaal dan regionaal. Hoogteligging, bodemsamenstelling, wateropgaven en landgebruik bepalen het effect van klimaatverandering.   Lees verder

Opgaven

 • Hoe gaan we Noord-Holland beschermen tegen te veel
  water (veiligheid en overlast)?
 • Hoe zorgen we in Noord-Holland voor voldoende en
  schoon zoetwater?
 • Hoe gaan we bodemdaling tegen, met name in
  veengebieden?
 • Hoe maken we Noord-Holland ruimtelijk klimaatbestendig
  en waterrobuust? 

  Lees verder

Leefomgeving

Bodem, water en luchtkwaliteit

De kwaliteit van bodem, water en lucht is (sterk) verbeterd. De bodem is een randvoorwaarde voor ontwikkelingen boven de grond. De aandacht verschuift naar het voorkomen van nieuwe vervuiling en naar verantwoord bodemgebruik. Er komen steeds meer nieuwe functies in de ondergrond. Technologische ontwikkelingen richting schonere technieken en duurzame energiebronnen zijn van belang, maar het is nog onzeker hoe ver we daarmee komen. De huidige waterkwaliteit is in het algemeen voldoende voor veel gebruiksfuncties, maar de ecologische verbetering blijft beperkt. Luchtverontreiniging veroorzaakt – ondanks dat de luchtkwaliteit is verbeterd- nog aanzienlijke gezondheidsschade. Op veel vlakken zien we dat de verbetering stagneert.   Lees verder

Leefomgeving

Opgaven

 • Hoe maken we afwegingen in de samenhang tussen
  ondergrond en bovengrond, zoals de wens tot het
  benutten van bodemenergie in relatie tot de kwaliteit
  van grondwater?
 • Hoe zorgen we, als provincie, maar ook met de
  samenleving, voor een gezonde leefomgeving met een
  goede water-, bodem- en luchtkwaliteit?
 • Hoe gaan we om met (de verschillende effecten van)
  bodemdaling en veenafbraak? 

  Lees verder

Natuur en biodiversiteit

In de afgelopen 45 jaar is de biodiversiteit – soortenrijkdom van planten en dieren – wereldwijd met 58% afgenomen. Prognoses laten zien dat bij ongewijzigd beleid de biodiversiteit in de komende 40 jaar wereldwijd met nog eens 10% afneemt. In Noord-Holland is de ‘voorraad’ biodiversiteit teruggelopen van 41% in 1900 en 26% rond 1950 tot 15% in 2016. De toenemende verstedelijking in het zuiden vormt een potentiële bedreiging voor de biodiversiteit.   Lees verder

Opgaven

 • Wat gaat de provincie Noord-Holland ondernemen om het
  verlies aan biodiversiteit te stoppen?
 • Wat gaat de provincie doen om het Natura 2000 netwerk
  te versterken met betere bescherming van natuur in de EU?
 • Hoe compenseren we verlies aan biodiversiteit?
 • Welke verbindingen gaan we leggen tussen doelen rond
  biodiversiteit en andere sectoren? Welke initiatieven
  moeten we nemen om de groene relatie tussen stad en
  land verder te versterken? 

  Lees verder

Leefomgeving