Samenleving

“Het totale samenspel van de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Noord-Holland, gericht op welvaart en welzijn. Hoewel we samenleven met planten en dieren, staat hier het netwerk van mensen en de organisaties waarin zij (samen)werken centraal.”

 

De drie belangrijkste trends en ontwikkelingen die op onze samenleving afkomen zijn:

 

Demografie

 

Sociale tendensen

 

Governance

 

 

 
 

 

 

 

Onze samenleving verandert

We zien een trend van concentratie, waarbij het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in stedelijke regio’s hard groeit, terwijl in de landelijke gemeenten en meer perifere regio’s de groei stagneert. Zo vindt het grootste deel van de demografische groei plaats in Noord-Holland Zuid. Onder invloed van onder meer sociale media komen mensen makkelijker tot elkaar, terwijl de verschillen tussen bevolkingsgroepen toenemen. Deze en andere demografische en sociale ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden met het ruimtegebruik.

Demografie

In de komende decennia zal de bevolking van Noord-Holland groeien. De prognoses tot 2040 lopen uiteen van +36.000 in het laagste groeiscenario tot +387.000 in het hoogste scenario. Het overgrote deel van de bevolkingsgroei komt voor rekening van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor de hele provincie is sprake van vergrijzing. Dit vertaalt zich in een daling van de beroepsbevolking en een toename van het aantal (eenpersoons)huishoudens. Natuurlijke aanwas wordt daarmee minder bepalend voor de demografische ontwikkeling. Buitenlandse migratie wordt daarentegen steeds bepalender, maar is afhankelijk van uiterst onzekere geopolitieke factoren. Demografische ontwikkeling wordt dus moelijker te voorspellen. De groei van het aantal huishoudens zorgt met name in het zuidelijk deel voor een grote toename in de woningbehoefte (200.000 woningen). In Noord-Holland Noord is de toename van de woningbehoefte een factor 10 kleiner (20.000 woningen). De bevolkingsgroei en vergrijzing leiden tevens tot een grotere recreatiebehoefte.    lees verder

 

Samenleving
Samenleving

Sociale tendensen

Mede onder invloed van individualisering, informatisering en een terugtredende overheid verandert de verhouding tussen overheid en burger. De verzorgingsstaat transformeert naar een participatiesamenleving, waarin zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers het uitgangspunt vormen. Hierbij is, ondanks de individualisering, een omslag waarneembaar van individuele macht naar gebundelde kracht: samenredzaamheid. Deze ‘energieke samenleving’ komt ook voort uit een afnemend vertrouwen van burgers in overheid en politiek. De overheid zoekt in antwoord hierop naar nieuwe vormen van burgerparticipatie bij besluitvorming. Door de toename van vrije tijd is een trend naar een belevingseconomie waarneembaar, die geleidelijk overgaat in een betekeniseconomie, waarin mensen meer op zoek zijn naar zingeving en immateriële waarden. Zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel nemen de verschillen toe. Deze tweedeling vertaalt zich ook naar gezondheid en daarmee levensverwachting.   lees verder

 

Governance

Zowel de onderlinge verhouding tussen de overheidslagen  als de verhouding tussen overheid en samenleving is aan het veranderen. Meer en meer wordt de regio gezien als optimale schaal om maatschappelijke opgaven op te pakken, ook onder invloed van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Maatschappelijke opgaven zijn steeds complexer en kenmerken zich vaker door een meerschalig karakter. Dit leidt tot wisselende verbanden en coalities, afhankelijk van de specifieke opgave, waarin de overheid nauw samenwerkt met vele andere maatschappelijke partijen (overheidsparticipatie). De afgelopen jaren is de invloed vanuit de EU op de Nederlandse wetgeving steeds groter geworden. We moeten afwachten of deze trend zich doorzet of dat, in vervolg op de Brexit, juist sprake zal zijn van minder Europa.   Lees verder

Samenleving

Opgaven demografie, sociale tendensen en governance

  • Hoe willen we in tijden van toenemende ruimtelijke ongelijkheid sturen op gelijke kansen voor iedereen in de provincie als het gaat om zaken als bereikbaarheid, onderwijs, werkgelegenheid en digitale bereikbaarheid?
  • Wat doen we om ervoor te zorgen dat de overheid en maatschappij voldoende bij elkaar betrokken blijven, bijvoorbeeld door het vergroten van participatie?
  • Op welke manier gaat de provincie mee veranderen en de provinciale meerwaarde benoemen bij de veranderende samenleving?
  • Wil de provincie veranderen van houding: van voorschrijven naar faciliteren? Op welke manier wordt daar dan betekenis aan gegeven?
  • Hoe vergroten we regionale samenwerking met behoud van democratische legitimatie?

Lees verder